Szukasz odpowiedzi na pytania? Skontaktuj się z Doradcą. Telefon: +48 22 263 06 00  Email: bok@osloskinlab.pl

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTRNETOWEJ, W TYM SKLEPU INTERNETOWEGO OSLO SKIN LAB

Wstęp

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę praw naszych Klientów i Użytkowników naszej strony. Dotyczy on funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.osloskinlab.pl prowadzonego przez NUTRAQ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847361, REGON: 386384441, NIP: 5272930247, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (dalej jako: „OSL” lub „my”).

Regulamin kierowany jest do Użytkowników naszej strony, w tym wszystkich naszych Klientów. Zwracamy uwagę, że niektóre z postanowień mogą dotyczyć wyłącznie Konsumentów, wyłącznie Przedsiębiorców lub też Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Regulamin zostaje udostępniony Klientom przed zawarciem Umowy sprzedaży poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej OSL oraz przekazywany wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

W trakcie korzystania z naszej strony, w szczególności w przypadku złożenia Zamówienia, może dojść do przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników naszej strony, w tym Klientów. Zapewniamy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych dostępne są w naszej Polityce prywatności.

W przypadku zainteresowania naszymi Produktami zachęcamy do rozważenia zakupu na naszej stronie wybierając opcję Członkostwa. W ramach Członkostwa Klient otrzymuje od nas Produkt regularnie co 4 lub 8 tygodni bez konieczności składania odrębnie kolejnych Zamówień. Wysyłka cykliczna Produktu w ramach Członkostwa umożliwia Klientowi korzystniejsze warunki zawarcia Umowy sprzedaży polegające w szczególności na możliwości zakupu Produktu po niższej Cenie. Szczegółowe warunki Członkostwa zawarte zostały w pkt IV Regulaminu.

Spis treści Regulaminu

I. Definicje
II.  Usługi Elektroniczne
III.  Procedura składania Zamówień
IV. Członkostwo
V. Płatność 
VI.  Dostawa
VII.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
VIII.  Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Produktów
IX. Przedsiębiorca na prawach konsumenta
 X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 XI. Dział Obsługi Klienta OSL
 XII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:

 • Cena – cena, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz OSL w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta. Cena Produktu podana w Sklepie jest wyrażona w walucie polskiej oraz jest ceną brutto, tzn. uwzgledniającą wszelkie podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Członkostwo – usługa automatycznego odnawiania Zamówienia realizowana przez OSL na warunkach wskazanych w pkt IV Regulaminu.
 • Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych w Polsce za ustawowo wolne od pracy.
 • Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna świadczona przez OSL w postaci formularza elektronicznego, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Klient/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży z OSL lub która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
 • Newsletter - Usługa Elektroniczna świadczona przez OSL w postaci przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mai informacji dotyczących Produktów, nowości, promocji w Sklepie, działalności Sklepu lub OSL oraz ciekawych wydarzeń.
 • Produkt - rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy OSL
  a Klientem, w szczególności Suplement diety.
 • Przedsiębiorca - podmiot zawierający Umowę sprzedaży z OSL w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale niemających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) Kodeksu cywilnego.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sklep - sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej osloskinlab.pl.
 • Suplement diety – środek spożywczy, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego (Produktów tych nie należy traktować jako produktów leczniczych). Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta między Klientem a OSL za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez OSL w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępna za pośrednictwem strony internetowej osloskinlab.pl taka jak: Formularz Zamówienia, Newsletter.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, które to oświadczenie zmierza do zawarcia z OSL Umowy sprzedaży Produktu/ów.

II. Usługi Elektroniczne

 1. Umożliwiamy Klientom nieodpłatne skorzystanie z takich Usług Elektronicznych jak Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, w szczególności z poszanowaniem praw OSL i osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami OSL może wypowiedzieć umowę o świadczenie jakiejkolwiek Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z naszej strony internetowej i Usług Elektronicznych niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: posiadanie komputera, laptopa, tabletu, komórki lub też innego urządzenia z dostępem do Internetu, dostęp do skrzynki e-mailowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Minimalne wersje przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 15.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: komputer: 1920 x 1080px (16:9); laptop: 1366 x 768px (16:9), tablet: 1024 x 768px (4:3), telefon: 1920 x 1080 (16:9) oraz włączenie możliwości zapisu plików cookies.

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych

 1. OSL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Użytkowników.
 2. W przypadku chęci złożenia przez Użytkownika reklamacji dotyczącej Usług Elektronicznych związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego, w tym nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu(z pominięciem reklamacji Produktów, która to procedura została wskazana w punkcie VIII. niniejszego Regulaminu), uprzejmie prosimy o przesłanie reklamacji za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: bok@osloskinlab.pl lub drogą pisemną na adres: NutraQ Sp. z o. o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. Zalecamy, aby w reklamacji Użytkownik wskazał swoje dane kontaktowe, dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz wystąpienia nieprawidłowości, a także swoje żądania w związku ze złożoną reklamacją. Odpowiedzi na reklamację udzielimy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

Formularz Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej usługi świadczonej w postaci Formularza Zamówienia. 
 2. Rozpoczęcie korzystania z tej Usługi Elektronicznej wiąże się z dodaniem przez Klienta produktu do elektronicznego koszyka zamówień. Po wyborze Produktów Klient zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez podanie swoich danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres do doręczeń. W celu finalizacji procesu Klient będzie poproszony o wybór opcji "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Po zakończeniu, na podany przez Klienta adres e-mail, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia. Zakończenie korzystania z usługi w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. 

Newsletter

 1. Za wyrażoną przez siebie zgodą Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas składania Zamówienia. W takim wypadku wraz ze złożeniem Zamówienia Użytkownik zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter.
 2. Newsletter jest nieodpłatną Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik może przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@osloskinlab.pl, pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa lub klikając w link „wypisz się” (lub równoznaczny) znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.

III. Procedura składania Zamówień

 1. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Stronami Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następne Kodeksu cywilnego są OSL oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży OSL zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własność Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty OSL Ceny Produktu i kosztów jego dostawy oraz do odebrania Produktu.
 2. W celu złożenia Zamówienia (tj. zawarcia Umowy sprzedaży), koniecznym jest, aby Klient wypełnił Formularz Zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży z OSL zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i warunkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy OSL a Klientem dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta elektronicznego potwierdzenia złożenia Zamówienia, będącego jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku Dostawy Zagranicznej (zob. pkt VI ust. 9) do zawarcia Umowy sprzedaży z OSL dochodzi w momencie potwierdzenia realizacji Zamówienia przez OSL po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym OSL.
 5. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz zapoznać się z treścią Polityki prywatności.
 6. Akceptując Regulamin Klient przyjmuje do wiadomości, że OSL wystawia fakturę w formie papierowej na wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia dane, którą to fakturę dostarcza Klientowi wraz z przesyłką Produktu. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez OSL faktur korygujących, duplikatów faktur oraz duplikatów faktur korygujących, w formie elektronicznej, na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 7. Klient oświadcza, że dane podane w Formularzu Zamówienia są prawdziwe i aktualne.
 8. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 9. Klient do momentu wybrania opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość modyfikacji swoich danych. Jeżeli Klient po złożeniu Zamówienia chciałby skorygować podane dane prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta OSL. W ten sposób będziemy mogli sprawnie zrealizować Zamówienie. Dołożymy wszelkich starań, by w razie ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych przez Klienta danych skontaktować się niezwłocznie
  z Klientem w celu ich potwierdzenia.
 10. W przypadku potrzeby zamówienia większej liczby opakowań Produktu prosimy o kontakt za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta OSL.
 11. OSL ma prawo dokonywać zmian Cen Produktów oraz wprowadzać nowe Produkty do oferty. Zmiana Ceny danego Produktu, dokonana przez OSL nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany tej Ceny.
 12. OSL zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 13. OSL zobowiązuje się dostarczać Klientom Produkty bez jakichkolwiek wad.
 14. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w ramach Członkostwa na warunkach wskazanych w punkcie IV. Regulaminu lub złożenia jednorazowego Zamówienia (dokonania pojedynczego zakupu).
 15. Do realizacji Zamówienia przystępujemy w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Zamówienia zostają realizowane i dostarczane w Dni robocze.
 16. OSL ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną, na podany przez takiego Klienta przy Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Nie rodzi to żadnych roszczeń takiego Klienta w stosunku do OSL. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Kod rabatowy (kod oferty) 

 1. OSL może przeprowadzać akcje promocyjne. Warunki konkretnych akcji promocyjnych zostaną uregulowane w odrębnych regulaminach.
 2. Klientom, którzy zdecydują się na wybór Członkostwa, OSL może umożliwić korzystanie z tzw. jednorazowych kodów rabatowych (kodów oferty), które są alfanumerycznym ciągiem znaków uprawniającym takiego Klienta do dokonania zakupów z rabatem. W celu zrealizowania kodu rabatowego (kodu oferty) Klient zostanie poproszony w procesie składania Zamówienia o wpisanie go w polu „kod oferty”, a następnie wybranie opcji „Aktywuj”.

Zwracamy uwagę, że wielkość liter w kodzie ma istotne znaczenie, dlatego dla skutecznej aktywacji kodu rabatowego (kodu oferty) Klient powinien zwrócić uwagę, aby wpisywany przez Klienta ciąg znaków odpowiadał w pełni kodowi rabatowemu (kodowi oferty). Szczegółowe warunki korzystania z kodów rabatowych (kodów oferty) mogą być udostępniane za pośrednictwem naszej strony internetowej, Newsletteru lub w odrębnych regulaminach.

IV. Członkostwo

 1. Klient dokonując Zamówienia ma możliwość wyboru zamówienia wysyłki cyklicznej Produktu w ramach Członkostwa, wybierając opcję „Członkostwo”. Wysyłka cykliczna Produktu w ramach Członkostwa polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia, które co 4 lub tygodni, odnawia się bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Klient wówczas otrzymuje Produkt regularnie bez potrzeby składania za każdym razem kolejnego Zamówienia.
 2. Wybór zamówienia wysyłki cyklicznej Produktu w ramach Członkostwa umożliwia Klientowi korzystniejsze warunki zawarcia Umowy sprzedaży z OSL, polegające w szczególności na nieuiszczaniu przez Klienta płatności za dostawę Produktu oraz niższą Cenę Produktu w porównaniu do Ceny Produktu objętego Zamówieniem z wysyłką jednorazową.
 3. Dany Klient może mieć aktywne wyłącznie jedno Członkostwo.
 4. W przypadku, gdy dane Klienta w trakcie trwania jego Członkostwa uległy zmianie, Klient kontaktując się z nami poprzez Dział Obsługi Klienta OSL może w każdym czasie edytować swoje dane i odpowiednio je aktualizować.
 5. Klient może w każdym momencie anulować swoje Członkostwo i zrezygnować w ten sposób z wysyłki cyklicznej Produktu - wystarczy, że poinformuje nas o tym telefoniczne pod numerem telefonu: +48 22 263 06 00 lub e-mailowo na adres: bok@osloskinlab.pl. OSL po uzyskaniu stosownego oświadczenia Klienta, przesyła niezwłocznie potwierdzenie rezygnacji na podany przez Klienta przy Zamówieniu adres e-mail.
 6. W celu rezygnacji z Członkostwa zaleca się poinformowanie nas o tym nie później niż na 5 dni przed datą kolejnej wysyłki Produktu (data ta jest wskazana w treści faktury dostarczonej z poprzednią wysyłką). To umożliwi uniknięcie realizacji kolejnej, planowanej wysyłki Produktu.
 7. Klient może także w każdym momencie zawiesić swoje Członkostwo. Wówczas OSL wstrzymuje się z dostawą Produktu przez określony czas wskazany przez Klienta. W celu zawieszenia swojego Członkostwa Klient powinien poinformować nas o tym telefoniczne pod numerem telefonu: +48 22 263 06 00 lub e-mailowo na adres: bok@osloskinlab.pl. OSL po uzyskaniu stosownego oświadczenia Klienta, przesyła niezwłocznie potwierdzenie zawieszenia Członkostwa na określony czas na podany przez Klienta przy Zamówieniu adres e-mail.
 8. W przypadku gdy Klient nie ureguluje płatności za zamówiony Produkt zgodnie z Regulaminem, OSL zastrzega sobie prawo do zawieszenia Członkostwa takiego Klienta do czasu uregulowania płatności. Ponadto OSL zastrzega sobie prawo anulowania Członkostwa Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów tj. w przypadku:

- powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu (w tym np. powtarzających się, co najmniej dwukrotnych, zaległości w płatnościach) lub;

- powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) zamówienia przez Klienta Produktu z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.

V. Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał członkostwo w Oslo Skin Lab z ośmiotygodniowym okresem dostawy, Kupujący zapłaci za członkostwo w Oslo Skin Lab w dwóch ratach. Pierwsza faktura opiewająca na kwotę połowy płatności, zostanie przesłana e-mailem do Kupującego w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu. Faktura za drugą ratę jest wysyłana e-mailem i płatna z dołu po czterech tygodniach od dostawy. Jeśli kupujący anuluje subskrypcję przed uiszczeniem drugiej raty, kupujący jest zobowiązany do jej zapłaty, ponieważ produkt został już dostarczony.
 3. Płatność jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy należący do OSL, wskazany na fakturze wystawionej przez OSL dostarczonej Klientowi wraz z przesyłką Produktu. Termin płatności faktury wynosi 20 dni od dnia jej doręczenia Klientowi. Pragniemy wyjaśnić, że faktura jest dokumentem sprzedaży, który zawiera informacje dotyczące zrealizowanej transakcji.
 4. Jeżeli Klient nie uiści płatności w dniu, w którym upływa termin płatności faktury przypominamy Klientowi o obowiązku zapłaty za pośrednictwem wiadomości SMS na podany podczas składania Zamówienia przez Klienta numer telefonu.
 5. Jeżeli pomimo przypomnienia o obowiązku zapłaty za pośrednictwem wiadomości SMS, Klient nadal nie realizuje płatności za doręczony Produkt, po 14 dniach od dnia upływu terminu płatności faktury, OSL zwróci się do Klienta za pośrednictwem korespondencji e-mailowej na podany przez Klienta przy składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, z ponowną prośbą o uregulowanie płatności. Po kolejnych 9 dniach opóźnienia w płatności do Klienta zostanie wystosowane pisemne wezwanie do zapłaty na adres podany w procesie składania Zamówienia. Jeżeli pomimo powyższych działań podjętych przez OSL płatność nadal nie zostanie zrealizowana OSL może podjąć kroki prawne w celu wyegzekwowania zaległych płatności Klienta. Klient będący Przedsiębiorcą w takim wypadku może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, w tym kosztami windykacji (nie dotyczy to Przedsiębiorców na prawach konsumenta).

Zwracamy uwagę, że w przypadku opóźnienia w płatności Klient może zostać obciążony odsetkami za opóźnienie.

VI. Dostawa

 1. OSL prowadzi wysyłkę Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Dostawa Produktów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. OSL realizuje dostawy wyłącznie za pośrednictwem usługi kurierskiej Pocztex Kurier 48 (operator: Poczta Polska). Zwracamy uwagę, że nie realizujemy Zamówień na adres skrytki pocztowej. W przypadku, gdy Klient w procesie Zamówienia wskaże jako miejsce dostawy adres skrytki pocztowej, OSL zwróci się do Klienta z prośbą o podanie zwykłego adresu dostawy, a w przypadku jego niewskazania przekaże informację o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy są widoczne w procesie składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Dostawa w przypadku jednorazowego Zamówienia (pojedynczego zakupu) jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 5. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia, przed jego finalnym złożeniem, jest każdorazowo informowany o kosztach dostawy oraz innych opłatach (jeżeli występują). Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek opłaty, o których Klient nie zostałby poinformowany przed zawarciem Umowy sprzedaży z OSL, nie jest on zobowiązany do ich uiszczenia. 
 6. OSL ma obowiązek wydać Produkty Klientowi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. W opisie danego Produktu może być jednak podany krótszy termin. Wskazujemy, że termin dostawy Zamówienia co do zasady wynosi od 2 do 10 Dni roboczych.
 7. W przypadku, jeżeli Zamówienie Klienta obejmowałoby Produkty o różnych terminach dostawy, wówczas terminem dostawy całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów, nieprzekraczający jednak 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą z chwilą wydania przez OSL Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku OSL nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 9. W drodze wyjątku, na indywidualną prośbę Klienta, umożliwiamy wskazanie przez Klienta miejsca dostawy Produktu/ów poza Polskę do innego kraju na terytorium Unii Europejskiej (w Regulaminie jako: „Dostawa Zagraniczna”). Dostawa Zagraniczna jest odpłatna. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i warunków Dostawy Zagranicznej przekazywane są Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży. W przypadku Dostawy Zagranicznej możemy wymagać od Klienta dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, na wystawienie której Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę. Po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku bankowym realizujemy Zamówienie, do którego dołączamy fakturę w formie papierowej. W przypadku realizacji Dostawy Zagranicznej OSL wyłącza możliwość składania Zamówień w ramach Członkostwa. Klient może dokonać zatem wyłącznie pojedynczego Zamówienia obejmującego ustaloną z OSL liczbę opakowań Produktu.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje 14 - dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczającym jest, aby Konsument poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres: NutraQ sp. z o. o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: bok@osloskinlab.pl lub zgłoszenie pod numerem telefonu: +48 22 263 06 00. OSL, po uzyskaniu stosownego oświadczenia Konsumenta, przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia na podany przez Konsumenta przy Zamówieniu adres e-mail. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oświadczeń dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych.
 3. Zalecamy, aby przed zwrotem Produktu, w pierwszej kolejności Konsument informował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w sposób wskazany w ust. 4 powyżej. To pozwoli nam sprawniej realizować proces odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Konsument może skorzystać z udostępnionego przez nas przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. OSL przesyła niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z innej formy niż udostępniony przez nas formularz, w celu sprawnej realizacji procesu odstąpienia zaleca się, aby w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży podać następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, telefon Konsumenta, datę otrzymania Produktu, datę odstąpienia od Umowy sprzedaży. Podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności jest niezbędne w przypadku uprzedniego dokonania zapłaty za Produkt. Zgłoszenie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument powinien opatrzyć swoim podpisem, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu składane jest w formie pisemnej.
 6. Zwracamy uwagę, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. W takim przypadku zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności dotyczące danego Zamówienia, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Za dzień dokonania zwrotu uznaje się dzień, w którym zwracany Produkt zostaje dostarczony na adres OSL albo dzień dostarczenia OSL przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Po dokonanym zwrocie Produktu przez Konsumenta, OSL wystawi i prześle do Konsumenta fakturę korygującą na wskazany przez Konsumenta w procesie Zamówienia adres e-mail.
 7. Prosimy, aby Konsument który realizuje swoje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, odesłał Produkt na adres: NutraQ sp. z o. o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Produktów

 1. OSL jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Szczegółowe zasady odpowiedzialności OSL przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu OSL zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował OSL przy zawarciu umowy, a OSL nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna występuje wówczas, gdy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Jeżeli Klient uzna, iż dostarczony przez OSL Produkt posiada wadę, ma możliwość złożenia reklamacji przykładowo w następujących formach:
 • poprzez wiadomość e-mail na adres: bok@osloskinlab.pl;
 • pisemnie na adres: NutraQ sp. z o. o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 263 06 00.
 1. W tym celu Klient może skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Klient nie zdecyduje się skorzystać z udostępnionego przez nas przykładowego wzoru formularza reklamacyjnego, w celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji OSL zaleca, aby wraz z reklamacją dostarczyć nam następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, dane kontaktowe Klienta (np. adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz opis i datę stwierdzonej wady oraz żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany rzeczy na nową, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną wadą).
 2. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem będzie wiązać się z koniecznością dostarczenia Produktu do OSL, koszt takiego dostarczenia ponosi OSL.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: NutraQ sp. z o. o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.
 4. OSL ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a OSL nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca wyłącza się odpowiedzialność OSL z tytułu rękojmi za Produkt. Postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

  IX. Przedsiębiorca na prawach konsumenta

  1. W granicach, o których mowa w art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta, a w związku z tym - przysługują także określone prawa, m.in. w zakresie:
 • Odstąpienia od Umowy sprzedaży (punkt VII. Regulaminu);
 • Reklamacji dotyczących Produktów (punkt VIII. Regulaminu).

W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z przykładowych formularzy udostępnionych przez OSL (załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub załącznik nr 2 - Wzór formularza reklamacyjnego) lub przesłać stosowną informację pisemnie na adres: NutraQ sp. z o. o. ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa lub e-mailowo na adres: bok@osloskinlab.pl.
 2. W przypadku skorzystania przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy lub reklamacji i wykorzystania innej formy niż udostępnione przez nas przykładowe formularze, w celu sprawnej realizacji procesu odstąpienia/reklamacyjnego zaleca się, aby w informacji kierowanej pisemnie lub e-mailowo podać następujące dane: imię i nazwisko, firmę, adres, NIP, przedmiot umowy (Produkt), którego dotyczy odstąpienie/reklamacja, datę zawarcia umowy (złożenia Zamówienia), datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub reklamacji, datę otrzymania Produktu. Podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu jest niezbędne w przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za Produkt.
 3. Niezależnie od powyższego, Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien udostępnić OSL dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta i/lub art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego.


  X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 4. Klientowi będącemu Konsumentem umożliwia się skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami: 
 1. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:
 • Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
 • Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
 • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://porady.konsumenci.org/).
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
 2. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do Platformy ODR dostępny jest pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 1. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: bok@osloskinlab.pl. Więcej informacji na temat Platformy ODR znajduje się pod adresem: 

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

XI. Dział Obsługi Klienta OSL

 1. W razie jakichkolwiek pytań, w tym związanych w szczególności z naszą ofertą czy realizacją Umów sprzedaży, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta OSL. Szacunek i troska o Klientów są podstawą działalności naszej firmy. Dlatego nasz Dział Obsługi Klienta OSL jest po to, aby udzielić Państwu wszelkiej pomocy. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt z nami był najwyższej jakości.
 2. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8.30 do 16.30.
 3. Z naszym Działem Obsługi Klientów OSL można się skontaktować drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail na adres: bok@osloskinlab.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 263 06 00.
 4. Na każde Państwa pytania wysłane za pośrednictwem korespondencji e-mailowej staramy się odpowiadać w ciągu najbliższych 5 Dni roboczych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści udostępnione na stronie osloskinlab.pl stanowią przedmiot ochrony prawnej, w tym praw autorskich przysługujących OSL lub podmiotom, od których OSL uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody OSL w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jest niedozwolone.
 2. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy OSL a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby OSL. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 3. Odpowiedzialność OSL w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Przy czym OSL w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. OSL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
 • wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez OSL, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a OSL;
 • zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • poprawę obsługi Klienta;
 • rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
 • wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmianę warunków technicznych i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizację wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
 • zmianę danych OSL (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu).
 1. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników. Do Umów sprzedaży zawartych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym, OSL za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Użytkownika, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z OSL.
 3. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu OSL informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z OSL, których nie można wyłączyć w drodze umowy. OSL gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 5. Treści udostępniane na Stronie przez OSL nie stanowią jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. OSL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkowników ww. treści.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki do Regulaminu:

 • Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży
 • Formularz reklamacyjny

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU WWW_WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU WWW_WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.pdf

Dodatkowe Załączniki:
Zgoda na wykorzystanie opinii z ankiety .pdf

Regulamin obowiązuje od dnia: 6 czerwca 2023 roku.

Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:
- obowiązujący od 29 lipca 2021 roku do dnia 6 czerwca 2023 roku