Szukasz odpowiedzi na pytania? Skontaktuj się z Doradcą. Telefon: +48 22 263 06 00  Email: bok@osloskinlab.pl

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Oslo Skin Lab, działającego pod adresem internetowym www.osloskinlab.pl (dalej: „Sklep”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NUTRAQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847361, posiadająca NIP: 5272930247, numer REGON: 386384441, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się
z Administratorem za pomocą:

 1. poczty elektronicznej - pod adresem: bok@osloskinlab.pl
 2. telefonu - pod numerem: + 48 22 263 06 00 - od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8:30 do 16:30.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne (w tym technologię szyfrowania SSL), aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych ich przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi członkostwa oraz umowy sprzedaży w ramach członkostwa, w tym realizacji zamówień.

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. numer telefonu;
 5. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 6. firma;
 7. NIP;
 8. historia zamówień;
 9. numer zamówienia;
 10. numer klienta;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi członkostwa/umowy sprzedaży zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu ich zawarcia).

Podanie danych osobowych wymaganych na stronie do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi członkostwa i zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest produkt dostępny w Sklepie (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umów, w tym uzyskanie członkostwa).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe w czasie niezbędnym do realizacji usługi/poszczególnych umów sprzedaży, najpóźniej do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów.  

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (w ramach pojedynczego zakupu), w tym realizacji zamówienia.

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. numer telefonu;
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 6. firma;
 7. NIP;
 8. historia zamówień;
 9. numer zamówienia;
 10. numer klienta.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której przedmiotem jest produkt dostępny w Sklepie (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego dot. produktów i odstąpienia od umowy sprzedaży.

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. firma
 4. NIP
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numer telefonu;
 7. adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy; miejscowość, kraj);
 8. numer zamówienia
 9. numer klienta;
 10. numer rachunku bankowego.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

 • udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 561 (5) Kodeksu cywilnego;
 • realizacji uprawnień kupującego wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego).

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację/ realizacji uprawnień kupującego wynikających z rękojmi albo realizacji uprawnień kupującego wynikających z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację/realizacji uprawnień wynikających z rękojmi/realizacji uprawnień wynikających z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji bądź odstąpienia od umowy. Po zakończeniu powyższych działań możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy w przyszłości na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego dot. usług oferowanych przez Administratora (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną).

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. firma
 4. NIP
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numer telefonu;
 7. adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

 • udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta).

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień wynikających z reklamacji (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z reklamacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji. Po zakończeniu powyższych działań możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji w przyszłości na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przesyłanie Newslettera.

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o Produktach, usługach, nowościach, promocjach dostępnych w Sklepie, działalności Sklepu lub Administratora, a także o ciekawych wydarzeniach; analizowania czy zapoznajesz się z Newsletterami i które z treści najchętniej czytasz; promowania naszej marki).

Wysyłkę Newslettera możemy prowadzić jedynie w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę (o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) na wysyłanie informacji marketingowych/handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda, o której mowa powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją jego niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Prowadzenie badań marketingowych w postaci ankiet internetowych.

 

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. wiek;
 5. inne dane zawarte w ankiecie;

w tym opinie klientów dotyczące Produktów i usług.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku badania satysfakcji naszych klientów i dbania o jakość świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz promowania naszej marki poprzez przeprowadzanie badań marketingowych w postaci ankiet internetowych wśród klientów).

Wysyłkę ankiet marketingowych do klientów możemy prowadzić w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę (o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) na wysyłanie informacji marketingowych/handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda, o której mowa powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana.

Udział w ankiecie ma charakter całkowicie dobrowolny i zależy wyłącznie od decyzji klienta.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w ankiecie.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych albo wycofania zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych/marketingowych.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o Produktach, nowościach, promocjach dostępnych w Sklepie, działalności Sklepu lub Administratora oraz o wydarzeniach dotyczących naszej marki, promowania naszej marki, a także badania satysfakcji naszych klientów i dbania o jakość świadczonych usług i oferowanych Produktów, w tym poprzez przeprowadzanie badań marketingowych w postaci ankiet internetowych wśród klientów).

Wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną możemy prowadzić jedynie w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę (o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) na wysyłanie informacji marketingowych/handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda, o której mowa powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (konsekwencją jego niepodania będzie niemożność otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych albo wycofania zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych/marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Prowadzenie marketingu telefonicznego (za pomocą połączeń telefonicznych i wiadomości SMS).

1) imię;
2) numer telefonu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie, działalności Sklepu lub Administratora oraz o wydarzeniach dotyczących naszej marki, promowania naszej marki, a także badania satysfakcji naszych klientów i dbania o jakość świadczonych usług i oferowanych Produktów w tym poprzez przeprowadzania badań marketingowych w postaci ankiet wśród klientów).

Marketing telefoniczny możemy prowadzić jedynie w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę (o której mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) na wysyłanie informacji marketingowych/handlowych za pośrednictwem telefonu. Zgoda, o której mowa powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana.

 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie numeru telefonu jest niezbędne w celu otrzymywania połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie (konsekwencją jego niepodania będzie niemożność otrzymywania ww. połączeń i wiadomości).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub wycofania zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych.

Twoje dane mogą zostać przekazane stronom trzecim, takim jak Agencje zajmujące się telemarketingiem. 

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przesyłanie informacji handlowych drogą pocztową.

1) imię;
2) nazwisko
3) adres do korespondencji.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie, promowania naszej marki, badania satysfakcji naszych klientów i dbania o jakość świadczonych usług i oferowanych przez nas Produktów).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Prowadzenie komunikacji związanej z obsługą klienta/bieżącym kontaktem.

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenie korespondencji i wymiana informacji).

Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Działania statystyczne.

 

1) imię;
2) nazwisko;

3) wiek;

4) ewentualne inne dane dotyczące składanych zamówień;
5) adres poczty elektronicznej.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzania statystyk dotyczących grup wiekowych klientów, oferowanych usług i Produktów).

Po zakończeniu prowadzenia działań statystycznych możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków prawnych, w tym podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej).

 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. NIP;
 4. numer zamówienia;
 5. numer klienta

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z prawa podatkowego).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni lub najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. firma;
 4. adres e-mail;
 5. adres zamieszkania;
 6. NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać pomiędzy Administratorem a użytkownikiem/klientem).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać pomiędzy Administratorem a użytkownikiem/klientem.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w Sklepie.

 1. data i godzina odwiedzin;
 2. numer IP urządzenia;
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 4. przybliżona lokalizacja;
 5. rodzaj przeglądarki internetowej;
 6. czas spędzony w Sklepie;
 7. przeglądane Produkty;
 8. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Sklepu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Administrowanie Sklepem.

 1. adres IP;
 2. data i czas serwera;
 3. informacje o przeglądarce internetowej;
 4. informacje o systemie operacyjnym.

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Prowadzenie profili/ funpage’ów na portalach społecznościowych.

 1. identyfikatory internetowe
 2. treść komentarzy
 3. „polubienia”

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku na promowaniu marki, prezentowaniu naszych materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi w razie takiej konieczności).

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania się i prowadzenia aktywności na naszych profilach/funpage’ach na portalach społecznościowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapisania się i prowadzenia aktywności na naszych profilach).

Twoje dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili/funpage’y, prezentowania materiałów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Wskazujemy, że powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych i internetowych.

Dobrowolność podania danych osobowych 

Co do zasady podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania pewnych informacji, w szczególności zaznaczonych w Sklepie Administratora jako obowiązkowe, może wpłynąć na brak możliwości wykonania danej usługi lub zawarcia umowy/ osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Ciebie danych, które nie są obowiązkowe (np. data urodzenia) lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie podjętej przez Ciebie decyzji, a podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Twoich danych w takim przypadku jest wyrażona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, może być on przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które podasz podczas dokonywania zamówienia w ramach członkostwa lub pojedynczego zakupu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. spółki należące wspólnie z Administratorem do jednej grupy kapitałowej;
 2. firma hostingowa;
 3. operator logistyczny i firmy kurierskie;
 4. dostawcy systemów płatności online;
 5. dostawca usługi newslettera;
 6. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 7. firma dostarczająca funkcjonalności przekierowujące na profile Administratora w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram;
 8. firma świadcząca usługi księgowe;
 9. firma świadcząca usługi prawne;
 10. firma audytorska;
 11. firma windykacyjna
 12. firmy telemarketingowe

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba możemy je przekazać poza EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO, przede wszystkim poprzez: stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook czy Google, dlatego dane osobowe użytkowników naszej strony mogą być przekazywane poza terytorium EOG. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są dostępne w treści polityk prywatności ww. dostawców. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej. Zalecamy jednak, aby każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): posiadasz prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przez niego przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo do informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych a także prawo do otrzymania kopii tych danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): jeżeli przetwarzane dane staną się nieprawidłowe lub niekompletne masz prawo zażądać ich sprostowania;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO): w pewnych sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym Administrator przekazał Twoje dane o Twoim żądaniu, m.in., gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): posiadasz prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Ciebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, możesz także zażądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi;

 5. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): w określonych przypadkach posiadasz prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: a) gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;

 7. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w dowolnym czasie posiadasz uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Twój sprzeciw z tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Wówczas Administrator nie może przetwarzać Twoich danych chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, po otrzymaniu Twojego sprzeciwu (bez konieczności jego uzasadnienia) bezwarunkowo Administrator nie może już przetwarzać Twoich danych w takim celu.

 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być odczytywane przez system Administratora (cookies własne), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a) – (cookies zewnętrzne).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora zawarta jest w na dole strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie. 

5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Media społecznościowe 

 1. W Sklepie umieszczamy wtyczki do portali społecznościowych i internetowych: Facebook i Instagram. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali.
 2. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną co powoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na poszczególnych portalach.
 3. W przypadku gdy korzystasz z naszej strony internetowej, a jednocześnie pozostajesz zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli nie zgadzasz się na to, aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informację o Twoich wizytach na naszej stronie, polecamy uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.
 4. Zasady dalszego przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez portale społecznościowe zostały uregulowane w treści polityk prywatności każdego z tych podmiotów:

Postanowienia końcowe 

Administrator może dokonać zmiany Polityki, która to zmiana może wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty poprzez opublikowanie jej zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu wraz ze wskazaniem daty dokonania zmiany. Ponadto, Administrator informuje o zmianie Polityki za pomocą wyraźnego komunikatu, widocznego dla każdej osoby odwiedzającej Sklep.

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 26 czerwca 2023 roku.

Poprzednią wersję Polityki Prywatności znajdziesz tutaj: Polityka Prywatności